Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument
  producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met
  een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of
  diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde
  partij op basis van een afspraak tussen die derde en de
  ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken
  van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden
  die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
  beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en
  geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige
  levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een
  bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen email
 • dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie
  die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
  toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
  afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
  maakt;
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de
  1/12
  bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten,
  (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer
  en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd
  systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud
  en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
  uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;
 4. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze
  voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
  Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
  consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht
  heeft;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
  gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
  consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
  zijn samengekomen.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Bedrijfsgegevens
  Dit is Erik
  Contact: info@ditiserik.nl
  Correspondentieadres
  Thomas a Kempisstraat 107
  8021 BL Zwolle
  KvK:
  BTWID: 
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
  tussen ondernemer en consument.
 7. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
  van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
  gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
  ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer
  zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 8. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan
  in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
  gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  2/12
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische
  weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos
  zullen worden toegezonden.
 9. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
  specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is
  het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
  consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
  gunstig is.
  Â
  Artikel 4 – Het aanbod
 10. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
  vermeld.
 11. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De
  beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
  van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
  en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke
  fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 12. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Â
  Artikel 5 – De overeenkomst
 13. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
  aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 14. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
  aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
  weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 15. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
  ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
  beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
  betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
  in acht nemen.
 16. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte
  stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
  voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
  3/12
  voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden
  heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
  uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 17. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de
  dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:
 18. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
  consument met klachten terecht kan;
 19. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
  inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 20. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 21. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst
  of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van
  aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
  de overeenkomst op afstand;
 22. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
  overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
  onbepaalde duur is;
 23. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid
  slechts van toepassing op de eerste levering.
  Â
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij producten:
 24. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop
  van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen
  zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
  consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
  opgave van zijn reden(en) verplichten.
 25. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de
  consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die
  niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 26. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft
  besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
  derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag,
  mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op
  duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van
  meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 27. als de levering van een product bestaat uit verschillende
  zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door
  hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
  heeft ontvangen;
 28. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten
  4/12
  gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een
  door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  Â
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
  geleverd:
 29. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor
  levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
  geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen
  ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
  herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
  verplichten.
 30. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het
  sluiten van de overeenkomst.
  Â
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die
  niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over
  herroepingsrecht:
 31. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor
  herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf
  maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
  vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 32. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie
  aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de
  ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de
  bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie
  heeft ontvangen.
  Â
  Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 33. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
  product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of
  gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
  werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij
  is dat de consument het product slechts mag hanteren en
  inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 34. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van
  het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het
  product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 35. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het
  product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de
  overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht heeft verstrekt.
  Â
  5/12
  Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
  kosten daarvan
 36. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt
  hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier
  voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
  ondernemer.
 37. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de
  in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug,
  of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer.
  Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf
  af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval
  in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de
  bedenktijd is verstreken.
 38. De consument zendt het product terug met alle geleverde
  toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
  verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke
  en duidelijke instructies.
 39. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening
  van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 40. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden
  van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de
  consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de
  kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
  terugzending niet te dragen.
 41. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben
  verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas,
  water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt
  in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de
  bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd
  dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de
  ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken
  met de volledige nakoming van de verbintenis.
 42. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of
  de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor
  verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
  levering van stadsverwarming, indien:
 43. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over
  het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het
  modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 44. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering
  van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of
  stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 45. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
  levering van niet op een materiële drager geleverde digitale
  inhoud, indien:
 46. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
  ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst
  voor het einde van de bedenktijd;
 47. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het
  6/12
  verlenen van zijn toestemming; of
 48. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
  bevestigen.
 49. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden
  alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
  Â
  Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 50. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op
  elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van
  deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 51. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
  eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht
  voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
  volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
  Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag
  hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen
  of tot de consument aantoont dat hij het product heeft
  teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 52. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel
  dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met
  een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
  consument.
 53. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van
  levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer
  de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
  betalen.
  Â
  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van
  het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij
  het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
  vermeld:
 54. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
  schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
  invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
  voordoen;
 55. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.
  Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode
  waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
  ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
  aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn
  op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
  succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud
  en/of diensten af te nemen;
 56. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst,
  maar alleen als:
  7/12
 57. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
  instemming van de consument; en
 58. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht
  verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
  uitgevoerd;
 59. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
  personenvervoer;
 60. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van
  accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode
  van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
  goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 61. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
  overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan
  is voorzien;
 62. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die
  niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van
  een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
  duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 63. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 64. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of
  hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan
  de verzegeling na levering is verbroken;
 65. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd
  zijn met andere producten;
 66. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het
  sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan
  plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
  afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer
  geen invloed heeft;
 67. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan
  de verzegeling na levering is verbroken;
 68. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
  abonnementen hierop;
 69. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële
  drager, maar alleen als:
 70. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
  instemming van de consument; en
 71. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht
  verliest.
  Â
  Artikel 11 – De prijs
 72. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
  prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
  behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven.
 73. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
  diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
  financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
  8/12
  variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
  en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
  worden bij het aanbod vermeld.
 74. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
  wettelijke regelingen of bepalingen.
 75. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
  bedongen heeft en:
 76. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 77. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
  ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 78. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
  inclusief btw.

  Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 79. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
  specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer
  er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
  normaal gebruik.
 80. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of
  importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke
  rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
  ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
  overeenkomst.
 81. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de
  ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin
  deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
  verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij
  is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
  overeenkomst.

  Artikel 13 – Levering en uitvoering

 82. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
  nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
  bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
  verlening van diensten.
 83. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de
  ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 84. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze
  algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde
  9/12
  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat
  hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
  dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
  en recht op eventuele schadevergoeding.
 85. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag
  dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 86. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
  bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of
  een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging:

 87. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 88. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand.
 89. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging
  op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
  aangegaan;
  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer
  voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging:
 90. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
 91. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
  stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
  drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen
  het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van
  10/12
  ten hoogste één maand.
 92. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
  stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
  te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
  één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
  overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per
  maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 93. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
  kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
  tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
  proef- of kennismakingsperiode.
  Duur:
 94. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde
  van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 15 – Betaling

 95. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of
  aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
  bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen
  14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een
  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
  aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
  overeenkomst heeft ontvangen.
 96. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in
  algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling
  van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
  consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van
  de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
  vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 97. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
  vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 98. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
  voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te
  late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
  dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
  voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn,
  over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
  verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
  incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot
  11/12
  € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
  volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan
  ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en
  percentages.

  Artikel 16 – Klachtenregeling

 99. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure.
 100. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
  bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
  ondernemer.
 101. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn
  van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als
  een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt
  door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met
  een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
  een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 102. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te
  geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze
  termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.

  Artikel 17 – Geschillen

 103. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing.
  Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
  mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te
  worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
  op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager.

  Dit is Erik